1. Oblast rozvoje průmyslu a služeb

Budeme usilovat o:
- rozvoj průmyslových zón v tradičních oblastech a v oblastech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti
- zpracování studií volných ploch ( cca 30 ha ) a velkých areálů pro mezinárodní investory
- přípravu informační profily o součastných obchodních a průmyslových centrech
- zpracování studie výrobních potenciálů regionálních podniků a podnikatelských aktivit
- vypracování krajského grantového programu preferujícího produkcí z místních zdrojů
- podporu rozšiřování a zavádění nových technologií a investic s podílem přípravy škol a vědeckých zařízení z regionu
- podporu projektů na přípravu koncepcí rozvoje na úrovni mikroregionů s vazbou na krajské, celostátní a EU programy
- posílení pozic obchodních a hospodářských komor včetně vazeb k veřejné správě
- podporu rozvoje malých a středních podniků
- vytvoření aktualizovatelného informačního materiálu o malých a středních podnicích v kraji pro potřebu investorů
- přehodnocení územních plánů měst a obcí v oblasti alokace a velikosti nových obchodních ploch s ohledem na ochranu drobných potravinářských výrobců a obchodníků
- upřednostňování stavebních projekčních obchodních a jiných firem z regionu při zakázkách organizovaných veřejnou správou na úrovni kraje
- podporu a rozvoj odbytových center, zaměřených na propagaci a prodej výrobků regionálních firem
- podporu spolupráce s ostatními moravskými kraji při navázání kontaktů s hospodářsky silnými spolkovými zeměmi evropských států


2. Oblast dopravní infrastruktury

Budeme usilovat o:
- posílení průchodnosti hlavních silničních tras, zejména napojení na existující, nebo budované dálniční úseky a železniční terminály
- rozšíření dálničních systémů v kraji
- vytvoření studie realizovatelnosti vodních cest na Moravě ve spolupráci s ostatními moravskými kraji
- vytvoření studie rozvoje letecké dopravy v kraji
- úpravu a modernizaci hraničních přechodů a hraničních přístupových komunikací
- vytváření předpokladů pro krajskou koordinaci linek veřejných dopravců
- zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti v kraji, zejména v okrajových oblastech
- vytvoření předpokladů pro generální opravy i běžnou údržbu silnic II. a III. Třídy


3. Oblast rozvoje zemědělství

Budeme usilovat o:
- podporu programů směřujících k udržení zemědělské výroby v méně produkčních oblastech regionu s cílem stabilizovat sociálněekonomickou situaci zemědělců a celého sektoru
- podporu rozvoje tradičních i nových zemědělských výrob, rozvoje ekologického a integrovaného zemědělství a zpracování vlastních produktů
- založení regionálních odbytových organizací producentů ovoce, zeleniny, mléka, apod. v návaznosti na zpracovatelský průmysl
- podporu pasteveckého chovu ovcí, koz, skotu a koní
- zvýšení výměry nových luk a pastvin
- podporu pěstování technických plodin a léčivých bylin
- rozšíření sortimentu bioprodukce
- podporu zvýšení počtu včelstev
- podporu extenzivního hospodaření v souladu s údržbou krajiny


4. Oblast životního prostředí

Budeme usilovat o:
- dokončení sítě maloplošných chráněných krajinných oblastí s důrazem na ochranu ohrožených druhů a biotopů
- podporu dalšího zalesňování půdy v marginálních oblastech
- zajištění kritických sesuvů půdy
- aktualizaci a optimalizaci systémů protipovodňových opatření
- realizaci lesomelioračních úprav na vybraných povodích s největším rizikem povodní
- o obnovení stability přírodních složek jako prevence proti přírodním katastrofám
- podporu zakládání rybníků, retenčních nádrží, suchých poldrů a větrolamů
- rozšíření infrastruktury na udržení kvality prostředí v rekreačních oblastech – přístupové trsy a parkoviště
- vytvoření podmínek pro vybudování krajského systému zpětného odběru obalů a výrobků
- podporu sběru separovaného odpadu
- vytvoření seznamu podniků, které se zabývají životním prostředím a recyklací a jeho následné publikování


5. Oblast rozvoje cestovního ruchu

Budeme usilovat o:
- zpracování materiálů nového krajského regionu pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu se zohledněním tradičních regionů Valašska Slovácka a Hané
- oslovení zastupitelských úřadů ČR v zahraničí s nabídkou turistických příležitostí v kraji
- vytvoření krajského sdružení podnikatelů a obcí činných v regionálním cestovním a turistickém ruchu
- tvorbu projektů a programů nabízejících zařízení a lokality pro aktivní dovolenkové pobyty ( myslivost, rybolov, vodní sporty, cykloturistika, apod. )
- zpracování programů ekoagroturistiky v kombinaci s dalšími aktivitami v rámci revitalizace podhorské krajiny
- podporu kongresové konferenční a festivalové turistiky ve vhodných místech regionu
- vypracování marketingových plánů odpovídajícím turistickým oblastem, jejichž hranice nejsou totožné s hranicemi kraje - Slovácko a Haná a to ve spolupráci se sousedními kraji


6. Oblast rozvoje kultury

Budeme usilovat o:
- podporu projektů na zviditelnění významných krajských míst, moravských a křesťanských tradic, jako součást evropského kulturního dědictví
- podporu a propagaci moravských kulturních tradic – realizace programu „Ochrana a záchrana moravského kulturního dědictví “
- podporu aktivit zaměřených na rozvoj a zachování folklorních tradic a lidových řemesel
- přípravu vzdělávacích projektů v oblasti údržby a ochrany památek
- zajištění péče o historické památky, divadla, muzea, galerie a knihovny
- provedení analýzy kulturních zařízení pro působení v kraji a stanovit priority jejich rozvoje
- sestavení krajského katalogu expozic, výstav a památkových objektů
- vytvoření provázaného informačního systému o kulturních zařízeních a jejich nabídkách


7. Oblast rozvoje školství mládeže a sportu

Budeme usilovat o:
- zpřístupnění vzdělání všem sociálním ,etnickým, zdravotně handicapovaným a jiným skupinám
- podporu organizací včetně neziskových, které se zabývají celoživotním učením a rozvojem osobnosti
- zajištění optimalizace sítě předškolních zařízení a vyhovujících materiálních podmínek pro základní školství
- optimalizaci a rozvoj všech forem středního školství, včetně církevních a soukromých škol a hledání netradičních forem spolupráce při zapojování studentů do veřejného života kraje
- podporu a rozvoj samostatné vysoké školy ve Zlíně
- vybudování krajského, školského komunikačního systému
- zajištění jazykového dovzdělávání učitelů a lektorů tak, aby se podstatně zvýšil počet vyučujících cizí jazyky
- zařazení osnov o dějinách, kultuře, tradicích a národopisů kraje a celé Moravy do učebních osnov základních škol
- podporu širokého spektra rekreačního a výkonnostního sportu v kraji se zaměřením především na děti a mládež
- cílenou podporu vrcholového sportu v jednotlivých odvětvích v návaznosti na jejich tradici a možnosti kvalitního finančního, trenérského a diváckého zázemí v jednotlivých místech kraje


8. Oblast sociální a zdravotní problematiky

Budeme usilovat o:
- vytvoření regionální integrované sítě sociálních služeb
- podporu organizacím, pomáhajícím rodinám, které se dostaly do obtížných situací
- podporu zřizování center pro náhradní rodinou péči
- tvorbu programů sociální intervence proti vylučování některých skupin obyvatelstva na okraj společnosti a pro jejich opětovné začlenění
- tvorbu programů pomoci při řešení náročných životních situací občanů, pro sociálně slabé skupiny, osamělé matky, ohrožené děti, zdravotně postižené, apod.
- podporu programů na poskytování sociálních služeb seniorům a vytváření podmínek společenské užitečnosti
- vytváření podmínek pro využití volného času všech obyvatel kraje především dětí a mládeže
- podporu programů vytváření pracovních příležitostí a uplatnění zdravotně handicapovaných spoluobčanů
- vytvoření krajského informačního systému o potřebách jednotlivých profesí
- tvorbu programů podporujících mikroregionální a krajskou zaměstnanost
- vypracování a optimalizaci systému zdravotní péče v kraji, s ohledem na místní podmínky
- podporu programů využití přírodních zdrojů pro účely lázeňství, péče o zdraví a rehabilitaci


9. Oblast prevence kriminality

Budeme usilovat o:
- zajištění kompletní koordinace součinnosti programů prevence kriminality a sociálně patologických jevů v rámci kraje
- podporu prevence v boji proti šíření toxikomanie, alkoholismu a šíření drog
- podporu nestátních organizací při zajišťování prevence a boje proti růstu kriminality
- podporu programů rozvoje zdravého životního stylu


10. Oblast veřejné správy

Budeme usilovat o:
- vytvoření konzultačního centra tvořeného zástupci různých institucí, firem spolků, zájmových skupin a občanů, kteří by se zúčastňovali veřejné diskuse k jednotlivým problémům a projektům veřejné správy
- spolupráci krajů, ležících na historickém území Moravy a Slezska, která by vyústila ve zřízení sdružení moravský krajů pod názvem „Moravská země .“ Sdružení krajů by mělo svůj řídící orgán „Zemskou radu “, do které by byli delegováni zástupci jednotlivých krajů. Zemská rada by rozhodovala:
- o vytvoření institucí, zajišťujících společné činnosti, spadající do kompetence krajských zastupitelstev a to především na úsporu finančních prostředků v jednotlivých krajích
- o společném postupu při prosazování politických a hospodářských zájmů samospráv moravských krajů v rámci České republiky
- o společném, přímém zastoupení moravských krajů a měst v orgánech Evropské unie, jako jednoho z předpokladů získání větších finančních a investičních zdrojů pro rozvoj Moravy
- o předkládání nových, nebo novelizovaných zákonů v rámci zákonodárné iniciativy krajských zastupitelstev, například o referendu o hranicích krajů a i s ohledem na historické hranice Čech a Moravy
- o zřizování společných odborných komisí, které by oponovaly a připomínkovaly rozhodnutí centrálních orgánů ve věcech dotýkajících se zájmů moravských krajů, např. další postup reformy veřejné správy, rušení okresů apod.
- o dalších záležitostech ve kterých ze zákona mohou krajská zastupitelstva rozhodovat a která v rámci vhodnosti společného řešení mohou delegovat na společný orgán